Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin cá nhân và bấm hoàn tất

Tài khoản của bạn sẽ có hai trạng thái:

1 - Trạng thái đã được xác thực: bạn đủ điều kiện để ứng tuyển vào các công việc của Việc Có rồi

Image Added

2 - Trạng thái chưa được xác thực: bình tĩnh đợi "xíu" sẽ có các bạn FL care giúp bạn xác thực nha

Image Added