Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Khi bạn tìm thấy công việc phù hợp, bấm Nhận việc, tùy theo quy định của doanh nghiệp mà bạn sẽ được tùy ý chọn ngày làm hay không.

Image Modified

Đối với công việc cho chọn lịch làm

...