Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bước 1: Download app tại: https://app.viec.co

Bước 2: Nhập số điện thoại và mã xác thực

Bước 3: Bật các quyền truy cập để sử dụng các tính năng checkin/out và tìm việc theo địa điểm

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin cá nhân và bấm hoàn tất

Tài khoản của bạn sẽ có hai trạng thái:

1 - Trạng thái đã được xác thực: bạn đủ điều kiện để ứng tuyển vào các công việc của Việc Có rồi

2 - Trạng thái chưa được xác thực: bình tĩnh đợi "xíu" sẽ có các bạn FL care giúp bạn xác thực nha

  • No labels